Tag Archives: muzica sirma granzulea

Tra multsa anji, mama!


Tra multsa anji, Sirma Granzulea, vasiloanjea canticlui armanescu si mama noasta! :*

Ti atsei tsi u voru, ascultats unu canticu vechi si-msatu, cari ne-ariseasti pi noi multu.