Tag Archives: Sirma si Elena Granzulea

Amintire din 27 septembrie 2013


http://www.radiomakedonia.ro/index.php?submeniu=tv-makedonia

Ceva placut pentru melomani si nu numai. Vizionare placuta! 🙂

Interviu la Radio Romania International


Interviu: Elena şi Sirma Granzulea  – 2012.07.05

REPORTER – Tin’isiţ ascultâtori avem haraua tra s-şidem di zbor toraseara la emisiunea pi armâneaşti di la RRI cu unâ nauâ boaţi, s-dzâtem aşitsi, tu cânticlu armânescu, Elena Granzulea, ti furn’ia câ aesti dzâli nâ pitricu pi adresa electronicâ ali redactsie armâneascâ ndauâ cântitsi, cama ghini spus ţinţi căntiţi tru interpretarea-a l’ei shi a dadâl’ei a l’ei cănăscuta căntâtoari Sirma Granzulea.
E, spuneam tru ahurhitâ ti Elena Granzulea, unâ nauâ boatsi, ti furn’ia câ noi di la redactsie, Elena Granzulea u cunuştem di mulţâ an’i di anda a l’ei dadâ avea timil’iusitâ Pareia “Iholu” cu cari avea nchisitâ unâ iruşi, unâ voltâ tu cântari pri aoa prit vâsilie, tru Românie shi prit Balcan’i. Ama prota ş-prota ghini vinit la microfonlu a emisiunil’ei pi armâneaşti tin’isitâ Elena şi dada a ta, Sirma Granzulea.
ELENA GRANZULEA – Ghini v-aflăm !
SIRMA GRANZULEA – Ghini v-aflăm Taşco !
REPORTER – Ghini vinitu dârută Sirma ! Elena, prota ş-prota voi s-ti ntreb cându ahurhişi cu cânticlu armânescu, cum spuneam earai tu pareia “Iholu”, ama ţi ilikii aveai şi di iu mirakea ti cânticlu armânescu ?
ELENA GRANZULEA – Io ahurhiiu di cându earam n’icâ, cântam dupu mama io ş-sora a mea Kiralina, di cându earam n’iţ noi cântam ncasâ, deapoaia neasim la “Taraf” la “Clubul-a Copiilor” cum avea numa atumţea “Clublu a Pionerlor” şi deapoaia cântăm n’liceu cântiţli ali mami, pri iu earam lumea nâ bâga s-cântăm câ ştea câ earam featili ali Sirmâ. Si tu liceu agiumsim cu gruplu “Iholu” cari fu protlu grup armânescu adrat di Sirma Granzulea. Pânâ tu aţel chiro nu eara niţi un grup di tiniri ficiuriţ i cama mări aşi câ mama fu prota cari adră, sâmbâta şi dumânica tu chirolu a l’ei adyi cilăstâsi ndoi an’i cu aestu grup şi earam ş-noi tu el iu cantăm.
REPORTER – Tu ţi an eara aestâ minari cu Pareia “Iholu” ?
ELENA GRANZULEA – Eara tru anlu 1995 pânâ tru anlu 1997.
REPORTER – Tora voi s-n’i spun’u Elena câţe earai n’icâ tini şi surica a ta aveaţ vahi 10-15 di an’i.
ELENA GRANZULEA – E, n’i-aduc aminti, cum nu.
REPOERTER – Iu earats câlisiti cu pareia “Iholu” aoa tu Românie icâ tu xeani ?
ELENA GRANZULEA – E cându badz aestâ ntribari mi ariseaşti s-pirmitusescu maxus câ ligat di gruplu “Iholu” suntu multi aduţeri aminti muşeati. Aşi câ pot s-ţâ dzâc câ earam Constanţa, earam Bucureşti, earam tu unâ excursie multu muşeatâ, nu va u agărşescu canâoarâ tu Macedonia la Struga ti Dzuua Naţionalâ a Armân’ilor iu serbăm aestâ dzuuâ şi âl’i ncântăm pi aţel’i armân’i di aclo cu cântiţli cu giocurli a noasti […]

Sursa RRI : http://www.rri.ro/art.shtml?lang=4&sec=381&art=271312

My Mum and I